Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Taršos integruota prevencija ir kontrolė

Atliekas tvarkančių įmonių registras (ATĮR)

2006-05-22 PAVNS vyresn. specialistė Salomėja Skvarnavičienė, tel. 845514481

Atliekų tvarkymo įstatymo 3 skirsnio 4 straipsnio 3 dalyje nurodoma, jog atliekas surenkančios, vežančios, naudojančios bei šalinančios įmonės ir atliekas gaminančios įmonės, kurios pavojingas atliekas saugo ilgiau kaip 3 mėnesius, o nepavojingas atliekas saugo ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo, šių atliekų susidarymo vietoje, turi registruotis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Informacija apie Atliekas tvarkančių įmonių registraciją bei registracijos panaikinimą nurodoma Atliekų tvarkymo taisyklių (Taisyklių), patvirtintų 2003-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 722, II skyriuje (Žin.2004, Nr.68-2381).

Įmonės, kurios tvarko pavojingas atliekas, prieš įregistruojant į Registrą, turi gauti Licenciją Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimą, jų koregavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą bei licencijos panaikinimą reglamentuoja Pavojingų atliekų licencijavimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr.684 (Žin., 2004, Nr.18-552; Nr.79-2812; Nr.133-4823, Nr.157-5737; 2005, Nr.51-1719). Panevėžio RAAD gavęs informaciją apie įmonei išduotą Licenciją, ne vėliau kaip per 2 savaites įmonę įregistruoja Registre tai veiklai, kuriai yra išduota Licencija.

Informacija apie įregistruotas įmones, jų tvarkomas atliekas

Prieduose pateikiama paraiškos forma registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre (Registre). Paraiškos forma taip pat pateikiama Taisyklių 6 priede.


Priedai: