Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Dažniausiai užduodami klausimai

Aplinkosauginiai reikalavimai elektros ir elektroninės įrangos platintojams

2015-09-21

      Aplinkosaugos pareigūnai atlieka Elektros ir elektroninės įrangos platintojų planinius patikrinimus. Atliekant patikrinimus gaunama daug  klausimų apie keliamus reikalavimus Elektros ir elektroninės įrangos platintojams.
      Elektros ir elektroninės įrangos reikalavimai platintojams yra nustatyti „Elektros ir elektroninės įrangos bei jų atliekų tvarkymo taisyklėse“. Pagrindiniai reikalavimai yra šie:
     1. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai (Toliau EEĮ platintojai)  gali platinti tik tokią elektros  ir  elektroninę  įrangą,  kurios  gamintojas  ar importuotojas yra nustatyta tvarka įsiregistravęs. 
      2. Elektros ir elektroninė įranga turi būti paženklinta Elektros ir elektroninės įrangos bei jų atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
      3. EEĮ platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo  atiduodamas buitines elektros ir elektroninės įrangos  atliekas  tuo atveju, jeigu šios atliekos yra tos pačios paskirties  kaip  platintojo  platinama  elektros  ir elektroninė įranga. EEĮ platintojai gali nemokamai nepriimti vartotojo  atiduodamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų,  jeigu  šias  atliekas  sudaro  elektros  ir elektroninė įranga  be  pagrindinių tokios įrangos dalių ar jose yra atliekų, nepriskiriamų  elektros ir elektroninės įrangos atliekoms ir (ar) šios atliekos dėl užterštumo kelia pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui.  Kai  elektros  ir  elektroninės  įrangos  atliekos dėl užterštumo   kelia   pavojų  darbuotojų  sveikatai  ir  saugumui, elektros  ir  elektroninės  įrangos  platintojai  privalo  tokias  atliekas perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.
      4. EEĮ platintojai privalo užtikrinti priimamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugų laikymą, šių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams ir apskaityti priimtas elektros ir elektroninės įrangos atliekas Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
     5. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis.
     6. EEĮ atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti tvarkomų atliekų apskaitą ir teikti atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
      7. Priimtų EEĮ atliekų apskaitos žurnalo vedimo  tvarka turi  būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo  įgalioto asmens  įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų   EEĮ atliekų  apskaitos  žurnalo  pildymą ir  teisingą  visų   duomenų pateikimą   atsakingi  asmenys,  apskaitos  žurnalo     saugojimo (pildymo) vieta. Priimtų  EEĮ atliekų apskaitos žurnalas turi   būti saugomas  atliekų  priėmimo  vietoje  ir  pateikiamas    aplinkos apsaugos   valstybinės   kontrolės   ir   kitiems     įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.  Priimtų  EEĮ atliekų apskaitos  žurnalo   duomenys, vedant  juos  kompiuteryje,  turi  būti  kartą  per  3   mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.            
     8. Priimtų EEĮ atliekų apskaitos žurnale turi būti  nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir  kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, kuriai  perduodamos atliekos (įmonės  pavadinimas,  juridinio  asmens  kodas), dokumento ar pavojingųjų atliekų lydraščio (jei perduodamos   pavojingosios produktų atliekos), numeris  ir data, produktų atliekų perdavimo data.
      9. Priimtų  EEĮ  atliekų  kiekis  apskaitos   žurnale registruojamas  ne  rečiau kaip kartą per savaitę.  Po EEĮ atliekų  perdavimo atliekų tvarkytojui įrašas žurnale turi   būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Jei EEĮ atliekos  priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų EEĮ  atliekų kiekis registruojamas iš  karto  po EEĮ atliekų priėmimo.

 2015-09-21